Η πρώτη επίσκεψη

Κατά την πρώτη επίσκεψη πραγματοποιούνται: